Avís legal

Informació legal

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Técnicas de Elaboración de Salsas SL, CIF: B43713437 manifesta que el domini www.oliveradatanea.com és propietat de Técnicas de Elaboración de Salsas SL, CIF: B43713437 i domicili en C / Victor Català, 19 PI Agro-Reus 43206 REUS (Tarragona)

Técnicas de Elaboración de Salsas SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines. Amb els límits que estableix la Llei, Técnicas de Elaboración de Salsas SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’internet. Els continguts i informació de les pàgines d’internet de Técnicas de Elaboración de Salsas SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Això no obstant, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet de Técnicas de Elaboración de Salsas SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Técnicas de Elaboración de Salsas SL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Técnicas de Elaboración de Salsas SL.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Técnicas de Elaboración de Salsas SL, CIF: B43713437. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Técnicas de Elaboración de Salsas SL, CIF: B43713437 o bé, enviar un correu electrònic a info@oliveradatanea.com

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Técnicas de Elaboración de Salsas SL. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme de Técnicas de Elaboración de Salsas SL són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Técnicas de Elaboración de Salsas SL per les seves societats filials i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Técnicas de Elaboración de Salsas SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Técnicas de Elaboración de Salsas SL.

Técnicas de Elaboración de Salsas SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Técnicas de Elaboración de Salsas SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Enrere